ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FISCHER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «ΘΕΡΙΝΟ ME FISCHER» - Fischer

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FISCHER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «ΘΕΡΙΝΟ ME FISCHER»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FISCHER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «ΘΕΡΙΝΟ ME FISCHER»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ME FISCHER».
  • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας fischerbeer.gr/therinomefischer (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η,καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.
  • Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 2. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
 3. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
 • Πριν και κατά την οδήγηση,
 1. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.),

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις [23 Ιουνίου 2023] και ώρα [12:00] (Έναρξη Διαγωνισμού) έως τις [24 Ιουλίου 2023] και ώρα [23:59] (Λήξη Διαγωνισμού), από Δευτέρα έως Πέμπτη, και σε ώρες λειτουργίας των θερινών κινηματογράφων, σε δώδεκα (12) συγκεκριμένους συνεργαζόμενους με την Διοργανώτρια θερινούς κινηματογράφους στην Αττική (Κινηματογράφοι και έκαστος Κινηματογράφος), οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κινηματογράφων ή έως την εξάντληση των κουπονιών (Κουπόνια και έκαστο Κουπόνι), που θα διατεθούν σε έκαστο Κινηματογράφο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • Ο αριθμός των διαθέσιμων Κουπονιών σε έκαστο Κινηματογράφο είναι συγκεκριμένος και δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η Διάρκεια του Διαγωνισμού ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ Κινηματογράφων, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση εξάντλησης των Κουπονιών σε ένα Κινηματογράφο, αυτός ενδέχεται να μην προμηθεύεται με νέα Κουπόνια από τη Διοργανώτρια και ως εκ τούτου η Διοργανώτρια δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των Κουπονιών σε όλους τους Κινηματογράφους και καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οι μεταβολές και τροποποιήσεις των όρων κατά τα ανωτέρω θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων και παράλληλα θα γνωστοποιούνται στους Κινηματογράφους.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 μπύρας υπό το σήμα Fischer (φιάλη ή ποτήρι) από οποιονδήποτε συνεργαζόμενο θερινό Κινηματογράφο που αναφέρεται στο Παράρτημα Α των παρόντων Όρων, οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα Κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 6).
  • Τα Κουπόνια θα ενσωματώνουν ένα από τα κατωτέρω μηνύματα, ήτοι:

(α) «Συγχαρητήρια μόλις κέρδισες! Παράγγειλε μια Fischer και απόλαυσε τη δεύτερη κερασμένη από εμάς σε ένα από τα συνεργαζόμενα bar της πόλης!»

ή                                                           

(β) «Η επόμενη Fischer ίσως είναι η τυχερή σου. Απόλαυσε τη ζωή με μια Fischer

 • Έκαστο Κατάστημα θα έχει περιορισμένο αριθμό Κουπονιών, τα οποία θα διατίθεται στους καταναλωτές που προβαίνουν στην αγορά οιασδήποτε εκ των αναφερόμενων στον όρο 4.1. των παρόντων Όρων συσκευασιών και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Συνεπώς, η Διοργανώτρια δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των Κουπονιών σε όλα τα Καταστήματα.
 • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αγορά προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα όρο 4 αλλά επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό με την επανάληψη της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.
 • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
 • Η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της Διοργανώτριας.

 

 1. Έγκυρη Συμμετοχή
  • Δικαίωμα παραλαβής Κουπονιού και ως εκ τούτου θεωρούμενη ως έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι αυτή η οποία: (α) γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν απάτης ή αθέμιτης συμπεριφοράς του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει λάβει χώρα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ήτοι από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
  • Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα») και εξαργύρωση αυτών.
  • Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από 23.06.2023 έως 23.07.2023 στους 14 συνεργαζόμενους θερινούς κινηματογράφους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων, είναι 2.000 κουπόνια (τυχαία κατανεμημένα στους συνεργαζόμενους κινηματογράφους), με τα οποία οι νικητές έχουν τη δυνατότητα, επισκεπτόμενοι ένα από τα 100 συνεργαζόμενα καταστήματα (Καταστήματα και έκαστο Κατάστημα), τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα Β, το οποίο προσαρτάται στους παρόντες Όρους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών και αγοράζοντας μια Fischer (μπουκάλι ή ποτήρι) να απολαύσουν εντελώς δωρεάν μια ακόμα Fischer (μπουκάλι ή ποτήρι), παραδίδοντας το νικητήριο Κουπόνι στον υπεύθυνο του Καταστήματος και επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους.
  • Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.
  • Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες των Δώρων από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
  • Οι νικητές των δώρων μπορούν να εξαργυρώσουν την πρόσκλησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2021.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων και σύμφωνα με ειδικότερα αναφερόμενα στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, των νικητών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
  • Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.
  • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.
  • Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
  • Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
  • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και εξαργύρωση του Δώρου από τον κάθε νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών.
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.
  • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και των νικητών.

 

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

 

 1. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
  • Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Θερινοί κινηματογράφοι που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ
CINE ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27
CINE ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
CINE ΑΒΑΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 12
ΑΛΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3
CINE ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 2
ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΗΠΟΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 4
ARIAN ΓΛΥΦΑΔΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 11
CINE ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 46

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Καταστήματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ
Oubi Χαλανδρι Πλατεια Ελευθερωτων 11
Forza Πατησια Λεωφορος Αχαρνων 309
Gardenista Χαλανδρι Παπανικολη 18
Burger Joint Ψυχικό Σολωμού 4-6
NATHAN’S SALOON ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 44
TSIBI TSIBI ΚΥΨΕΛΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 35
MATCH POINT ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΝΙΑΝΟΣ 1
Τρίγωνο Παγκρατι Αρχελάου 23
Urban Ζωγραφου Ούλωφ Πάλμε 48
Βαρναβα Καφε Παγκρατι Πλατεία Βαρνάβα
Lemon Tree Παιανια Αγιας Τριαδος 36
MOB ΜΑΡΟΥΣΙ ΒΟΡΡΕΑ 8
ΚΑΦΕΔΡΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΒΟΡΡΕΑ 8
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 42
146 SUERTE Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 146
YELLOW ΠΕΥΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 71
SALTO MORTALLE ΠΕΥΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 7
BARTIST Αχαρνες Λεωφορος Φιλαδελφειας 4
LEMONIA Αχαρνές Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 6
DUETT Δροσια Λεοφωρος Σταματας 5Α
ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗΣ Ανω Λιοσια Σωτηρη Πετρουλα 22
ΗΡΩΔΙΟ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41
BARATIN ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 120
ΚΙΤΡΙΚΗ ΓΚΑΖΟΖΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 134
D&P ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΦΩΚΩΝ 6
MARLEY’S ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10
BARAΓKA ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 16
BURGER JOINT Νεα Σμυρνη Ελευθεριου Βενιζελου 93
PAPAGEORGES Δαφνη Μεγαλου Αλεξανδρου 4
PIZZA DAYS Αγιος Δημητριος Ανδρεα Παπανδρεου 2
BOOTLEG Χολαργος Φανερωμενης 8
HIDDEN Χολαργος Πυθαγορα & Χιου 6
YOLO Κερατεα Πλατεια Μπιζανιου
SIEMPRE Αργυρουπολη Μαρινου Γερουλανου 60
I CAFÉ Αργυρουπολη Λεωφ. Αλεξιουπολεως 29
Cinexeia Μοσχάτο Θερμοπυλών 38
Moschato D’asti Μοσχάτο Θερμοπυλών 49
Barayo Καλλιθέα Δημοσθενους 298
Darts Καλλιθέα Αγησιλαου 9
Acan Μοσχάτο Αθ. Διακου 24
Λωτός Καλλιθέα Καραολη Πλατεια Κυπρου 4
Voyage Καμινια Πειραιας Κυθνου 27
ΣΩΡΗΔΟΝ Ελληνικο Υψηλαντου 8
KAPU Ελληνικο Χαλδειας 34
Σουρικατα Παλαιο Φαληρο Ελευθεριου Βενιζελου 210
ROOMIE Γλυφαδα Αρχιπελαγους 37
Oh Mama Γλυφαδα Κύπρου 48
Canteen Αλιμος Δωδεκανησου 34
Agora Αλιμος Θουκυδιδου 47
BOND Αλιμος Μεγαλη του Γενους Σχολης 2
Ξωτικό Παλαιό Φαληρο Δημητρακοπουλου 7
BARON ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ 30
BURGER JOINT ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ 1
BOHO ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 6
SU CASA ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΥΠΡΟΥ 82
BLENDS ΓΛΥΦΑΔΑ ΦΟΙΒΗΣ 17
CAFÉ CAFÉ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ 60
STREETWISE ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 102
Enigma ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 57
FRAU ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΦΕΙΔΙΟΥ 6
ΧΑΣΑΝ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2
ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 40-42
JIMMYS HALL ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 146
ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 70
Luv N Roll Ψυρρή Καραισκακη 14
Wanna Flirt Ψυρρή Μικώνος 15
KOUNIES Ψυρρή Αγιων Αναργυρων 14
Bar Deaux Ψυρρή Ναυάρχου Αποστόλη 6
SAORSA ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Γιατράκου 2
ΚΟΡΟΒΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Κεραμεικού 93-95
Cartone ΓΚΑΖΙ Περσεφόνης 41 και Τριπτολέμου
DHARMA ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7
BURGER JOINT ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 7
LOSTRE Νεος Κοσμος Βρεσθενης 1
Di Frans Cafe Bar Νεος Κόσμος Κασομουλη 56
ΑΓΟΡΑ Αμπελοκηποι Βουρναζου 31
DASSOTO Κορυδαλλος Πλ. Ελευθεριας 7
MALT Κορυδαλλος Αγ.Γεωργιου 57
ZUKA ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Δημ. Διαμαντιδη 5
WISH ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεια Ελευθεριας 6
LIBERTA ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57
ΟΚΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ 0
BELUGA ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 8
ARISTOTLE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 14
ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 68
BELLE AMIE ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 11