ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Fischer

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»)), τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω, 122 41, Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚAΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

– Συμμετοχή σε εκστρατείες, κληρώσεις δώρων, διαγωνισμούς

Αν λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις/εκστρατείες, θα σας ζητηθεί το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) και αναγνωριστικά cookies.

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων/ βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύσουμε προβλήματα στο διακομιστή και να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω του ιστοτόπου, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

3.2. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μας, καθώς και με τυχόν εντολές ή εντάλματα από τις εκάστοτε αρμόδιες δικαστικές ή εποπτικές Αρχές.

3.3. Διενέργεια εταιρικών διαγωνισμών: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού τόπου και των συνδεδεμένων με αυτόν μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς της εταιρείας.

3.4. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας: Οι πληροφορίες σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργούμε τμήματα, που ομαδοποιούν τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και τους καταναλωτές με κοινά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, γένος και περιοχή. Τα τμήματα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας και να αλλάζουμε π.χ. τη σειρά των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σας ή να σας εμφανίζεται μια διαφήμιση η οποία πιστεύουμε ότι είναι του ενδιαφέροντός σας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα σας που έχετε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αν π.χ. συμμετάσχετε σε εταιρικό διαγωνισμό μέσω κοινωνικού δικτύου), εφόσον έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να τα μοιραστεί με εμάς.

3.5. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να προστατεύουμε τα έννομα συμφέροντα και τα δικαιώματα και / ή αξιώσεις της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρμοδίων Αρχών.

 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων/ βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς και για τους σκοπούς υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων και αξιώσεών μας, είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 στ).

4.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την ανταπόκρισή μας σε τυχόν εντολές των αρμοδίων δικαστικών και/ή λοιπών αρχών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ((ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 γ).

4.3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τη συμμετοχή σας στους εταιρικούς διαγωνισμούς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης μαζί σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1β).

4.4. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς προωθητικών ενεργειών βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1α).

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») της Εταιρείας μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Τα σχετικά με την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αιτήματα των χρηστών μπορούν να αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να υποβάλουν παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ([email protected]www.dpa.gr , Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον υπεύθυνο επεξεργασία ή στον υπεύθυνο προστασίας.

 

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας παρατίθενται παραπάνω.

 

 

 1. ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω τρίτοι είναι:

 • εταιρείες του ομίλου HEINEKEN για το σκοπό της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία μέσω του ιστότοπου, λόγω κοινόχρηστων πληροφοριακών συστημάτων,
 • πάροχοι υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων,
 • πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες,
 • Φορολογικές, τελωνειακές, αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές δημόσιες αρχές ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές (λ.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας κ.λπ.) εφόσον τούτο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και κατόπιν σχετικού νομίμου αιτήματός τους.

Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όταν αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε ειδικώς εγγράφως πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ.

Απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Ο διαδικτυακός μας τόπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον διαδικτυακό μας τόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Για να διαπιστώσουμε την ηλικία σας και για να σας επιτρέψουμε να εισέλθετε στον διαδικτυακό μας τόπο, σας υποβάλλουμε ερώτημα σχετικά με την χρονολογία γέννησής σας. Σας παρακαλούμε να μη μας δίνετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο εάν είστε κάτω των 18.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].